Info cazări

Info cazări

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă.

Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere. Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior.

Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC. 

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

– Dispoziţia de cazare;

– Contractul de cazare, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);

– Legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);

– O fotografie tip legitimație (2×2,5);

– Cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);

– Două copii după cartea de identitate, pentru cetăţenii români;

– Copie paşaport pentru cetăţenii străini;

– Copie după certificatul de căsătorie și certificatul de naștere al copilului (dacă este cazul), pentru studenții familiști;

– Dovada plății tarifului de cazare.

Procedura aplicării vizelor de reședință pentru anul universitar 2020-2021 este următoarea:

 • studenții cetățeni romani se vor prezenta la administrația căminului doar cu cartea de identitate (original)
 • studenții cetățeni străini, aflați anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii in Romania;
 • studenții cetățeni străini din ceilalți ani de studii vor prezenta la cazare permisul de ședere;
 • studenții cu dublă cetățenie ( de ex. moldoveană si română) și cu domiciliul in Romania au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza in baza cărții de identitate românești. În cazul in care au domiciliul in străinătate au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor lași in vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

Nu se vor reține la cazări cărțile de identitate cu folia de protecție uzată precum și cele care mai au 6 luni până la expirare.

Studenții cărora, din diferite motive, nu le-a fost aplicată viza de reședință la începutul anului universitar, se vor prezenta personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, situată in centrul comercial lulius Mall, pentru aplicarea vizei de reședință cu următoarele acte:

 • cerere de stabilire a reședinței completată de student, semnată și ștampilată de administrația căminului;
 • carnet de student vizat pe anul universitar 2019/2020 sau adeverință de student pentru studenții din anul I,
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie;

Cazarea se va desfășura în baza unei programări, informațiile oficiale legate de aceasta urmând să fie postate luni, 20 septembrie, pe portalul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.

Lista studenților care au depus cerere de cazare, în turul 1, poate fi consultată aici.

Calendarul cazărilor

În anul universitar 2022-2023:


 • 5 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2022), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 12 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 19 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 20 – 22 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 22 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 22 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 22 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data de 23 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de care cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 25 octombrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

Tarife cazare

CăminulTarife de cazare practicate în anul universitar 2021/2022 (lei/loc/lună)
Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEEStudenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13140280
Căminul C11170310
Căminul C1  
2 locuri în cameră275415
3 locuri în cameră250390
Căminul C2  
2 locuri în cameră275415
3 locuri în cameră250390
4 locuri în cameră225365
Căminul C3  
2 locuri în cameră275415
3 locuri în cameră250390
Căminul C5  
2 locuri în cameră275415
2 locuri (pat dublu)250390
3 locuri în cameră250390
„Gaudeamus”440580
„Akademos ”500640
Mansardă440580
„Buna Vestire”440580