Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

 Algoritmul de calculare sumei este foarte simplu, 50 lei x numărul de credite al materiei.

      Exemplu: Pentru materiile ce au 4 credite, suma este de 200 lei. (50×4)

Economie şi afaceri internaţionale; Informatică economică:  ligiat@uaic.ro

Contabilitate și informatică de gestiune:  crotariu@uaic.ro

Marketing:  anca.buliga@uaic.ro

Management; Economia comerţului, turismului şi serviciilor: ecaterina.targhir@uaic.ro

Administraţie publică; Statistică si previziune economică: roxana.kocsis@feaa.uaic.ro

Finanţe şi Bănci: vasilica.rusoi@feaa.uaic.ro

Business administration: olivia.pricop@uaic.ro

Luni 10:00 – 13:00
Marţi 10:00 – 13:00
Miercuri 10:00 – 13:00
Joi 10:00 – 12:30
Vineri 11:00 – 12:00

Algoritmul prin care se poate formula parola pentru a accesa Portalul FEAA este următorul :

Primele două litere din numele de familie( prima cu literă mare, a doua cu literă mică); ultimele două cifre ale CNP-ului; *(steluţă); primele două cifre ale CNP-ului.

Exemplu : Stănescu Ioan; CNP : 1951218226769 => St69*19

Îţi poţi vizualiza notele online pe site-ul http://simsweb.uaic.ro .

Dai click pe Login în dreapta sus şi te duce într-o altă pagină unde apeşi pe Create new user. Username-ul este numărul tău matricol pe care-l găseşti şi în carnetul de student, iar parola trebuie să fie formată din cel puţin 7 caractere din care cel puţin unul să fie caracter special precum : “,” ; “.” ; “,” ; “!” etc.

După ce ai completat şi restul câmpurilor, apeşi pe Create user.

Confirmi crearea contului prin e-mail-ul ce îl vei primi. Te vei loga, vei accesa pagina Studenţi, iar apoi link-ul Note, taxe. La părăsirea aplicaţiei, indicat este să te deloghezi pentru a evita diferite neplăceri în ceea ce priveşte securitatea contului.

Acest transfer se poate realiza numai dacă în cealaltă grupă există o rudă de sânge ( frate, soră, mamă, tată ) sau dacă, din greşeală, studentul a studiat o altă limbă străină decât cea pentru care a optat.

În primele două săptămâni de la începerea anului universitar, va trebui să vă prezentați la secretariat unde veți completa o cerere de refacere a materiilor restante.

Pasul doi este să mergeți la casieria facultății și să achitați taxa de refacere/materie restantă.

Apoi, cu chitanța ce atestă plata refacerii, vă întoarceți la secretariat și oferiți documentele doamnelor secretare.

Pentru semestrul I:
Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie;
Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.

Pentru semestrul al II-lea:
Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;
Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

În cazul în care nu îți respecți datoriile financiare față de facultate conform calendarului, poți să nu fi acceptat în examenul de sesiune și propus spre exmatriculare la finalul anului universitar.

Anul universitar se repetă la mai mult de 5 restanțe acumulate.

*** Pentru studenții orfani

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau adeverinţă din care să rezulte că studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;

(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale;

(5) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor personale ale studentului(ei) (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);

(6) documente justificative (de la ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate;

*** Pentru studenții care solicită bursă medicală

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8);

*** Pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe economie:

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

(4) documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau in calcul, conform Art. 48. din prezentul regulament, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi, conform Art. 50, în cazul familiilor de studenţi sau Art. 49, în cazul studenţilor care au împlinit 26 de ani;

(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale;

(6) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor familiei (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);

(7) documente justificative (de la ANAF) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate;

(8) copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei/ familiilor aflaţi în întreţinere legală şi adeverinţe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de întreţinuţi (ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 de ani, descendenţi cu dizabilităţi).

E-sims este un catalog virtual în care studenții își pot  vedea oricând notele la disciplinele pe care le studiază. Fiecare student are obligația de a-și verifica notele în acest program de pe internet, deoarece prin acest program se încheie mediile și se fac toate ierarhizările pentru redistribuirea locurilor de la buget sau taxă, cazare, burse. De asemenea, după fiecare sesiune, la fiecare disciplină o sa apară nota si numărul de credite respectiv, precum si media totală. În cazul în care apare vreo greșeală, studentul trebuie să sesizeze in cel mai scurt problema la secretariatul facultății de care aparține si la profesorii titulari de curs și seminar/laborator.

Pe foaia de examen, se scrie facultatea la care este studentul, disciplina la care dă examen, sesiunea(de exemplu iunie 2020), numele, prenumele, prenumele tatălui, codul de scanare care trebuie luat din carnetul de student și trebuie umplute cerculețele cu numărul aferent cifrelor corespunzătoare, iar pentru a completa răspunsurile corecte, studenții trebuie sa umple bulina/bulinele aferente, fără să depășească conturul, cu litera/literele corespunzătoare răspunsului pe care îl consideră corect.

Fișa disciplinei trebuie să existe obligatoriu canalul oficial de comunicare adoptat de facultate, postat de către toate cadrele didactice, pentru fiecare materie in parte. încă de la începutul anului, pentru ca studenții să fie înștiințați de modul în care vor fi evaluați. În această fișă se regăsește modalitatea de evaluare pentru materia respectivă, cuprinsul materiei si metoda de desfășurare a orelor de seminar, laborator,  ponderea activității de seminar, curs, metoda de examinare si standardele minime de performanta. De obicei, aceste informații sunt evidențiate, astfel încât orice student o poate citi și înțelege.

Fiecare student poate să aibă pe semestru maxim 30 de credite, iar pe an, 60. Fiecare materie este reprezentată de un număr de credite( de exemplu, Macroeconomia este reprezentată de 6 credite) și toate materiile însoțite de creditele aferente acestei  materii, însumate dau un total de 30 de credite. Creditele reprezintă volumul mediu de muncă pe care un student va trebui să îl depună pentru a promova materia .

Punctele reprezintă numărul total aferent însumării numărului de credite de la o materie, înmulțit cu nota obținută în examen. Spre exemplu, dacă un student are nota 10 în examen la matematică, iar disciplina respectivă are un număr de 6 credite, înseamnă că la disciplina matematică studentul a obținut un număr de 60 de puncte, în urma înmulțirii notei cu numărul de credite de la materia respectivă.

EVP=Evaluare Pe Parcurs. Aceasta reprezintă toate notele, proiectele, testele, etc, de pe parcursul semestrului, materialele si capitolele ce sunt incluse în aceste modalități de evaluare, bibliografia, datele pe care se vor da eventualele teste, și ponderea fiecăruia, până în momentul sesiuni. In cadrul examenelor de tip EVP, testele au caracter de parțial, ceea ce înseamnă că partea respectivă de materie nu va mai intra in  componenta examenului de sesiune.

În cazul examenelor cu EVP, intrarea in examen este condiționată de standardul minim de performanta, respectiv nota 5.

Repartizarea studenţilor pe domenii de licenţă şi specializări se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în ordinea de preferinţă din fişa de opţiuni, cu încadrarea în numărul maxim de locuri pe fiecare specializare.

La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă și master. Cu alte cuvinte, daca urmezi doua facultăți in paralel sau daca începi un alt ciclu de licență, indiferent de nota de admitere sau de punctajul obținut pe parcursul unui semestru, toate semestrele vor fi fără finanțare de la buget și fără a beneficia de bursă.

La materiile cu Evaluare Pe Parcurs, condiția pentru a putea susține examenul final in sesiune este promovarea seminarului cu nota minimum 5. In cazul in care acest standard de performanta nu este atins, studentul in cauza este nevoit sa refacă activitatea didactică anul universitar următor, participând din nou la cursuri și seminarii, susținând din nou testele disciplinei și participând în cadrul orelor de seminar. Un aspect foarte important de precizat este faptul că refacerile se susțin doar in cadrul aceleași serii(specializări), luând legătura cu titularul de curs si seminar.

Refacerea apare in cazul materiilor necondiționate de o notă minimă de a susține examenul de sesiune, nefiind nevoie de refacerea activității de seminar/laborator. Echivalarea activității didactice componentelor promovate poate fi realizata printr-o cerere netipizata înaintată titularului de seminar, însă aprobarea cererii nu este garantata. Conform Regulamentului, prima restanta este gratuita (examenul pe care îl susții în săptămâna de restanțe din semestrul curent).

Înscrierea la o refacere/restanță se face pe baza unei cereri depuse la secretariatul specializării și se plătește o taxă de refacere a activității didactice e 50lei/credit.

Șeful de grupă este reprezentantul studenților din grupa respectivă și are rolul de a asigura comunicarea între studenți și secretariat, între studenți și reprezentanții acestora și între studenții și organizațiile studențești. Are obligația de a se implica în procesul de semnare a contractelor de studii pentru studenții la începutul anului universitar, de a ridica de la secretariatul specializării, carnetele și legitimațiile de student vizate ale studenților pe care îi reprezintă.

Șeful de grupă poate programa examenele studenților pe care îi reprezintă după consultarea prealabilă a acestora și a profesorilor examinatori. El trebuie să informeze membrii grupei cu privire la anunțurile oficiale din partea facultății (carduri CTP, modificări orar, etc).

Atribuții:

  • Să mențină legătura cu profesorii ce predau la grupa respectivă
  • Să colecteze adreselor de mail ale profesorilor
  • Să mențină legătura permanentă cu tutorele de grupă și secretariatul specializării
  • Să asigure remedierea situațiilor conflictuale în cadrul grupei.

Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar , pentru discipline obligatorii și opționale din planul de învățământ al programului de studii. În aceeași perioadă, studentul se poate înscrie și la discipline facultative. Fișa de înscriere semestrială va indica disciplinele opționale alese, pentru fiecare semestru. Prin semnarea acestei fise semestriale, studentul se angajează să parcurgă disciplinele cu caracter obligatoriu. In cazul in care un student nu semnează fișa de înscriere semestrială, la finalul anului universitar este propus spre exmatriculare.

Nu există foarte multe diferențe in ceea ce privește citirea oralului de la facultate fata de cel pe care îl aveam la liceu. Singura diferență este dilema ridicată de frecvența cursurilor si a  seminariilor ce se desfășoară in săptămâni diferite, pentru unele materii. Acestea se desfășoară în felul următor: în săptămâna pară se susține seminarul de la materia X, în timp ce in săptămâna impară se va preda cursul aferent materiei respective. În marea majoritate a cazurilor, atât seminarul, cât și cursul, se vor susține în același interval orar.

Cursul se susține cu întreg anul si cu o singura serie(specializare) și se ține de obicei în amfiteatru, având caracter informativ. Fiecărui curs îi corespunde un seminar, reprezentând partea aplicativă a noțiunilor teoretice. La seminar te prezinți doar cu grupa la care ai fost repartizat. Activitatea la seminar respectiv laborator contează foarte mult, puneți întrebări, exprimați un punct de vedere,  e mai bine să spuneți o prostie acum decât la examen.

Fiecare cadru didactic este obligat ca, în Fișa Disciplinei, să menționeze explicit modalitățile de evaluare, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească studenții pentru a se putea prezenta la activitatea de evaluare, fie aceasta pe parcurs ori finală. Așadar, majoritatea disciplinelor sunt formate din doua componente, evaluare pe parcurs si examen (în sesiune sau în decursul semestrului). Procentul acordat pentru fiecare componentă variază în funcție de alegerile cadrelor didactice. Spre deosebire de examenele care se susțin în sesiune, care se pot mări sau reface in perioada de restante, notele obținute pentru materiile cu EVP 100% rămân neschimbate.

Fiecare student din cadrul FEAA se poate înscrie la biblioteca facultății în mod gratuit, având in posesia sa carnetul de student pe care îl va prezenta bibliotecarei pentru a fi introdus in caza de date. După înscriere, i se va comunica studentului un cod unic, netransferabil, pe baza căruia va avea acces la materialele bibliografice și alte resurse puse la dispoziție de către facultate. Accesul în incinta bibliotecii se va realiza exclusiv prin utilizarea codului pe care îl posedă.

Conform Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, si a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de Licență, secretariatul are obligația de a elibera, sub formă de  gratuitate, actele de studii și alte acte ce atestă statutul de student, precum: situația școlară/foaia matricolă, diplome de licență, suplimente de diplomă, adeverințe, carnete și legitimații.

Sesiunea se desfășoară pe durata a 3 săptămâni, 2 săptămâni fiind destinate examenelor propriu zise iar una pentru restante si măriri. Fiecare săptămână din cele doua destinate examenelor vor cuprinde 2 examene per săptămână, la o diferență de câteva zile. Zilele pentru desfășurarea examenelor sunt stabilite de către titularii de catedra, cu ajutorul șefilor de grupă, după consultarea in prealabil cu colegii pe care ii reprezintă.

In principal, examenele din sesiune sunt constituite exclusiv dintr-un număr de întrebări tip grilă, numărul acestora fiind diferit de la o materie la alta. Bineînțeles, veți mai întâlni si unele materii la care examenele din sesiune va fi alcătuit atât din partea de tip grila, cat si din partea clasica scrisa (exemplu: Matematici aplicate in economie).

Fiecare examen va dura între 1;30h-2h, în funcție de numărul de întrebări al examenului și dificultatea acestora. În cadrul sesiunii vor fi atât examene cu o singură variantă de răspuns, cat și cu mai multe răspunsuri corecte sau chiar nici unul.

Activitatea de tutorat are drept scop sprijinirea studenților în activitatea universitară, oferind  suport moral privind adaptarea la programul universitar, precum și informarea studenților cu privire la perspectivele unei viitoare cariere în domeniul ales.

Tipuri de activități de tutorat: întâlniri periodice cu studenții; informarea studenților cu privire la organizarea facultății , filierele de studiu, precum și oferirea de perspective profesionale studenților; familiarizarea studenților cu modul de desfășurare a activităților didactice, informare cu privire la conținutul documentelor interne (ex: Carta Universitară),monitorizarea grupei, organizarea de evenimente care să faciliteze relația cu mediul de afaceri,  organizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, implicarea în prevenirea abandonului școlar, asigurarea de suport cu privire la alegerea opționalelor , elaborarea listei cu discipline opționale  și trimiterea acestora conducerii Facultății, asigurarea de activități de consiliere, asistare și orientare privind oportunitățile profesionale etc.

Modul psihopedagogic reprezintă o serie de cursuri suplimentare la care studentul se poate înscriere în vederea obținerii posibilității de a fi profesor. Acest modul cuprinde două părți : prima parte se desfășoară paralel cu studiile de licență și prin terminarea acestuia se poate preda la nivelul claselor primare și gimnaziale; a doua parte se desfășoară în cadrul studiilor de masterat și conduce la predarea la nivelul liceului și a facultății.

Bineînțeles, predarea în cadrul școlilor se va desfășura după obținerea examenului de titularizare. Important de precizat este faptul ca urmarea cursurilor modulului Psihopedagogic este disponibila in mod gratuit, cu condiția de a te înscrie în anul 1 la acest opțional. Înscrierea pe parcurs pentru acest opțional este posibila, însă se plătește contravaloarea cursului.

Un alt aspect important de precizat este faptul că, în urma finalizării acestui curs, el îți permite să ajungi cadru didactic în mediul universitar, cu condiția de a absolvi studii de doctorat.

Înscrierea la modulul psihopedagogic se face la începutul anului universitar prin completarea unei cereri speciale, de regulă primită de la profesorul titular al cursurilor din modul și care poate fi depusă direct la secretariat sau înmânată respectivului profesor.   Ulterior, în fiecare semestru se bifează pe fișa semestrială faptul că ești înscris la cursurile din modul. Aceste module psihopedagogice pot fi urmate gratuit în timpul licenței/masterului sau mai târziu la Departamentului Pregătirii Personalului Didactic, dar contra cost.

Voluntariatul reprezintă o activitate extracurriculară care urmărește diferite obiective. Acesta poate fi efectuat în cadrul sau în afara universității. Asociațiile studențești reprezintă o formă de voluntariat prin care studentul beneficiază atât de proiecte de cercetare sau diversificare educațională (workshop-uri și conferințe suplimentare care aprofundează cunoștințele deja acumulate sau care aduc un plus de cunoaștere), cât și de proiecte educative din perspectiva anilor de studenție (diverse activități specifice asociațiilor, cum ar fi petrecerile tematice, galele aniversare, zilele bobocului). Un al tip de voluntariat îl reprezintă cel centrat pe practica specifică studiilor universitare care poate efectuată la diferite companii sau organizații.

Voluntariatul ajută studentul atât la dezvoltarea personală cât și profesională. Pe lângă faptul că studentul învăță să relaționeze și devine mult mai comunicativ și sociabil, acesta abordează și materia studiată într-un mod aplicativ. Adeverințele de voluntariat sunt importante atât la depunerea unui dosar de înscriere la master cât și la CV-urile de angajare.